ความเป็นมาในการดำเนินงานสวนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จากพระราชดำริบางประการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ความว่า “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536 ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน และเป็นที่มาของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในปีพุทธศักราช 2539 ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชพระราชดำริ ปีพุทธศักราช 2548 และรับพระราชทาน เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชน (เกียรติบัตรขั้นที่ 1) ในปีพุทธศักราช 2553 ได้รับใบประกาศแห่งความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชน ในปีพุทธศักราช 2556 และได้รับพระราชทานเกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษา อบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จบนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (เกียรติบัตรขั้นที่ 2) ในปีพุทธศักราช 2562

proudlycert
sbg_cert2_2108142
sbg_cert2_2108141
sbg_cert2_2108143
sbg_cert2_2108145
sbg_act_01
sbg_act_04
sbg_act_03
sbg_act_05
previous arrow
next arrow